موسسه مطالعات منظر پایدار

سخن مدیر عامل

موسسه مطالعات منظر پایدار متشکل از چند تن معمار و شهرساز است که گرد یکدیگر آمده اند تا ضمن هم اندیشی، تجارب سالیان متمادی فعالیت خود در جامعه معماری (در ابعاد دانشگاهی و اجرایی) را به اشتراک بگذارند و مساله ذهنی خود را در خصوص منظر پایدار پاسخ دهند و فصلی نو در مباحث مطرح در معماری با عنوان منظر پایدار بگشایند و دانشجویان این حرفه را به بحث و مناظره دعوت کنند. در جلسات این موسسه، هریک از اعضاء که همواره دغدغه منظر پایدار در ابعاد فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، شهری را دارند ارمغانی از تصاویر، اخبار، نظرات، و دستیافته های خود را به هم اندیشی میگذارند و در این گفتگوها، افکار و اندیشه های نو تبلور یافته و به ایده های جدید منجر می گردد.

رویکرد کلی حاکم بر این مباحث، تقویت خاطره ذهنی مانا و باقی و واجد هویت در اذهان عمومی و ایجاد یک میراث مشترک برای نسل های آتی از ثروت های فعلی و دیرین است.

 

 

مقدمه ای بر موسسه مطالعات منظر پایدار (حبیب الله شیبانی)